NATURVIDENSKABELIGT SELSKAB PÅ FYN
Foreningens formål er at oplyse om naturvidenskab og teknologi.

Foreningen er nedlagt
På den ekstraordinære generalforsamling mandag 7. december 2015 blev det enstemmigt vedtaget at nedlægge foreningen Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn.
Foreningens egenkapital udgjorde ved nedlæggelsen kun få hundrede kr.
Det blev besluttet at bruge disse penge til at videreføre foreningens hjemmeside indtil pengene er brugt. Vi mener der stadig kan findes interessant materiale på hjemmesiden.
Det undersøges om foreningens arkiv skal overdrages til Lokalhistorisk Arkiv i Odense eller til et naturvidenskabeligt museum.

Styrelsen takker de mange som har støttet foreningen gennem dens 70 årige levetid.

Vi takker de mange foredragsholdere, der gennem årene beredvilligt stillede op med spændende og interesante foredrag om nyt inden for naturvidenskab og teknologi.

Vi takker de institutioner, der gennem årene har stillet lokaler til rådighed for foreningens aktiviteter. I de sidste mange år har Syddansk Universitet dannet ramme om foredragene.

Vi takker fonde og andre sponsorer for økonomisk støtte gennem årene. I de seneste år har vi fået god støtte fra Thomas B. Thriges Fond.

Vi takker foreningens formænd og andre styrelsesmedlemmer gennem årene for det store arbejde, der er lagt for at drive foreningen.

Sidst men ikke mindst takker vi de tusindvis af tilhørere til foreningens foredrag og andre arrangementer. Uden jer havde Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn ikke eksisteret i 70 år.

Venlig hilsen
Styrelsen

Ekstraordinær Generalforsamling mandag 7. december 2015
Kl. 19.00 i lokale O99 i konferenceafdelingen ved hovedindgangen på SDU, Odense.

Dagsorden
1. Ændring af vedtægterne. Styrelsen foreslår at paragraf 11 fjernes fra vedtægterne.
2. Drøftelse og evt. beslutning om Selskabets nedlæggelse og fordeling af evt. tilbageværende midler.
3. Evt.
Ifølge vedtægterne vil den ekstraordinære generalforsamling være beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der møder frem.

Generalforsamlingen afholdt 23.11. 2015 var som forudset ikke beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, idet mindre end en tredjedel af medlemmerne var mødt frem. Derfor indkaldes til den ekstraordinære generalforsamling.

Den omtalte paragraf 11 siger:
Selskabets opløsning kan kun ske efter urafstemning blandt medlemmerne. Til opløsning kræves at over ¾ af medlemmerne stemmer herfor. Selskabets evt. formue skal efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse gå til et naturvidenskabeligt formål.

Læs mere i Styrelsens brev til medlemmerne

Man kan stadig gå på opdagelse på hjemmesiden og læse om tidligere foredrag.
Bemærk at links mm. ikke opdateres. Vi kan derfor ikke garantere, at eksterne links stadig er aktive.

Med venlig hilsen
Styrelsen

Dansk Flygtningehjælp søger frivillige lektiehjælpere med naturvidenskabelige kundskaber.
Læs mere på www.flygtning-fyn.dk

Thomas B. Thriges Fond samt Institut for Matematik og Datalogi, SDU 

er sponsorer for Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn